Osatoteutukset

Profilointi

Löydetään muotoilualan korkeakouluille omat profiilit ja laaditaan kansallinen profiilikartta.

Osatoteutuksessa tuotetaan koulutuksen profiilikartta, jota voidaan hyödyntää muotoilun korkeakoulutuksen kehittämisen välineenä. Profiilikarttaa voivat hyödyntää korkeakoulujen lisäksi myös muut muotoilun alan koulutuksen kehittämisen intressiryhmät, kuten elinkeinoelämä, opiskelijat ja työmarkkinajärjestöt.

Päätoteuttaja: LAB
Yhteistyössä: Aalto-yliopisto, Metropolia ja Ornamo ry

  Yhteinen koulutustarjonta

  Muotoiluosaaminen ja korkeakoulujen yhteisen koulutustarjonnan tuottaminen.

  Osatoteutuksen keskeinen painopiste on työelämäyhteyksien kehittäminen, joista tärkeimpiä on kyky sanoittaa omaa osaamista. Tehtävänä on terävöittää viestintää koulutuksen tuottamasta osaamisesta. 

  Korkeakoulut kehittävät yhteisesti muotoilun elinikäistä oppimista ja uudenlaisten muotoilukompetenssien rakentamista konkreettisin metataidoin, joita ovat verkkopohjainen itsenäinen oppiminen, oppiminen globaalista asiantuntija-aineistosta, monialaisen asiantuntija-aineiston tunnistaminen, uuden osaamisen tunnistaminen ja henkilökohtaisen oppimissuunnitelma itsenäinen tekeminen. Lisäksi kartoitetaan toimenpiteitä, joilla opiskelijat voisivat kaikkialla Suomessa työllistyä laadullisesti mahdollisimman nopeasti valmistumisensa jälkeen.

  Päätoteuttaja: Lapin yliopisto
  Yhteistyössä: Savonia, Laurea, Metropolia ja XAMK

   Digitaalisuus

   Digitaalisten oppimisympäristöjen tuottaminen.

   Osatoteutuksessa kehitetään digitaalisia oppimisympäristöjä, joissa hyödynnetään VR- ja XR-teknologiaa sekä robotiikkaa osana muotoiluprosessin opettamista. Tuotamme tutkintokoulutukseen, yhteisiin kesäopintoihin ja etäopintoihin digitaalisia valmiuksia kehittäviä ratkaisuja.

   Computer case for VR-devices. Eetu-Kasper Heikkinen. 2019.

   Päätoteuttaja: Metropolia
   Yhteistyössä: HAMK ja Lapin yliopisto.

    Työelämäyhteistyö

    Korkeakouluopiskelijoiden työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksien sekä koulutuksen ja TKI-toiminnan yhteyksien kehittäminen.

    Tavoitteena on uudistaa korkeakoulujen ja muotoilukentän työelämäyhteistyön käytäntöjä kehittämällä ja implementoimalla työelämäyhteistyön ennakointimalli. Tavoitteena on johdattaa muotoilun opiskelijat työelämään nuorempana, sekä mahdollistaa muotoilukoulutuksen tiiviimmän vuorovaikutuksen yritysten ja julkisen sektorin kanssa. Tämä lisää myös opiskelijan yrittäjyysvalmiuksia muotoilupalveluiden tarjoajana tai innovaatioiden kaupallistajana sekä tuottajana.

    Lisäksi osatoteutuksessa kootaan muotoilua kouluttavien korkeakoulujen TKI-toiminnan käytäntöjä ja luodaan työkaluja yhteisten tutkimusteemojen esittelyyn ja kootaan muotoilun tutkimusryhmä. Osatoteutus tuottaa  yhteistä oppimateriaalia ja -sisältöjä opinnäytetöiden ohjaukseen ja muotoilun tutkimusmenetelmiin kaikkien korkeakouluopiskelijoiden käyttöön. Yhteistä FDA-alustaa hyödynnetään myös opinnäytteiden ja tutkimustulosten julkistamiseen sekä kaikki suunnittelualoille tärkeän sopimus-, IPR-osaamisen ja tietouden jakamiseen.

    Päätoteuttaja: Savonia
    Yhteistyössä: LAB, Turku AMK

     Ympärivuotinen opiskelu

     Tuotetaan avoimien muotoilualan opintojen tarjonta.

     Osatoteutuksessa luodaan muotoilun avoimista opinnoista kattava yhteinen valtakunnallinen kokonaistarjonta opintoja, joka palvelee alan opiskelijoita ja alalle opiskelemaan hakeutuvia. Tarjonta sisältää tutkintoihin hyväksyttävinä opintoina ja ne soveltuvat kaikille, jotka haluavat laajentaa ja päivittää ammatillista osaamistaan.

     Päätoteuttaja: XAMK
     Yhteistyössä: Savonia ja HAMK

      Kansainvälisyys

      Korkeakoulutuksen kansainvälisyyden ja kansainvälisen liiketoimintaosaamisen edistäminen.

      Kartoitetaan, kokeillaan ja konseptoidaan erilaisia muotoiluintensiivisiä keinoja ja menetelmiä monialaiseen sekä kansainväliseen liiketoimintaan tähtäävään TKI-toimintaan. Selvitystä tehdään yhteistyössä niin korkeakoulujen välillä kuin korkeakoulujen sisällä eri alojen kanssa, sekä yritysten ja eriliasten organisaatioiden kanssa.

      Tuloksena syntyy käytännön työkaluja ja menetelmiä opiskelun ja työelämän monialaiseen ja kansainväliseen yhdistämiseen. Koulutustuotekonseptit tuodaan osaksi Finnish Design Academyn (FDA) tarjontaa.

      Päätoteuttaja: HAMK
      Yhteistyössä: Turku AMK ja Laurea