Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytteet

Osana Finnish Design Academya on opiskelijoiden mahdollista toteuttaa myös projektin teemoihin sidottuja opinnäytetöitä. Opinnäytteitä on odotettavissa niin alemmista kuin ylemmistäkin korkeakoulututkinnoista.

Hankkeessa julkaistut opinnäytteet

Muotoilun korkeakoulutuksen ja työelämän asiantuntijuuden yhteistyö: Haasteet ja uudet mahdollisuudet
Sara Ojaniemi
Palvelumuotoilu / XAMK / 2020

Tämä opinnäytetyö keskittyi korkeakoulutasoisen muotoilukoulutuksen ja työelämän asiantuntijuuden yhteistyöhön. Pääpaino tässä toiminnallisessa kehittämistutkimuksessa oli nykyisten haasteiden kartoittamisessa koulutuksen järjestelyiden näkökulmasta ja hankitun tiedon pohjalta palvelukonseptin kehittämisessä palvelumuotoilun keinoin. Työ oli osa Finnish Design Academy -hanketta, joka on seitsemän ammattikorkeakoulun ja kahden yliopiston yhteistyöhön pohjautuva, suomalaista muotoilun koulutusta kehittävä hanke. 

Työn tavoite oli kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa paneuduttiin olemassa oleviin, koulutuksen järjestämiseen liittyviin haasteisiin ja niissä ilmeneviin yhteistyön kehityskohteisiin. Toinen osa käsitteli palvelumuotoilun keinoin luotua selkeää konseptia ensimmäisessä osassa esiin tulleiden asioiden ratkaisemiseksi. Työssä käytetyt tutkimusmenetelmät olivat pääosin laadullisia menetelmiä kattavan asiakas- ja käyttäjäymmärryksen muodostamiseksi. 

Tutkimus aloitettiin havainnoimalla ja vertailuanalyysillä. Tämän vaiheen tuloksena oli haastatteluista ja myöhemmistä vaiheista tarvittavan tiedon hahmottaminen. Suurin ja tärkein osa tutkimustiedosta saatiin haastatteluiden kautta. Tätä tietoa täydennettiin tutkimusvaiheen lopussa vielä yhteiskehittämisen työpajalla konseptin ideoimiseksi. 

Työssä on kuvattu asiantuntijaresurssien hyödyntämisen haasteita korkeakoulutuksen parissa. Huomio kiinnittyi verkostoihin ja erityisesti ammatillisten verkostojen haavoittuvuuteen. Työn tuloksena oleva palvelualustan konsepti helpottaa näiden käytännön ongelmien parissa työskentelevien elämää.

Tutustu opinnäytetyöhön

Kevätfoorumin konseptointi
Pi Timonen
Muotoilun koulutusohjelma, YAMK / Metropolia / 2020

Opinnäytetyön alkuperäinen tavoite oli tuo􏰀ttaa Finnish Design Academylle, toimiva ja toistettava tapahtumakonsepti􏰁. Opinnäyteteyön pääkysymys on: Millaisia virtuaalitapahtumia FDA aikoo jatkossa järjestää? Alakysymyksinä: Millainen on onnistunut tapahtuma? Miten kehi􏰀ttää tapahtumakonsep􏰁ti, joka vastaa kohderyhmän intressejä? Työssä esitellään millaisia tuloksia vastaavanlaisista tapahtumista on saatu ja kuinka niistä ott􏰀aa mallia.

Tarkoituksena on muodostaa toimiva tapahtumakonsepti􏰁 tehtyjen havaintojen pohjalta. Kerätyn ti􏰁edon avulla voidaan jatkossa luoda FDA:lle entistä menestyneempiä Kevä􏰂tfoorumeja.

Ensimmäisen Kevätfoorumin suunnitt􏰀elua ja toteutusta varjosti􏰁vat pula muotoilun opiskelijoista, jotka olisivat lähteneet yhteiskehitt􏰀ämään tapahtumaa opiskelijoille. Lisäksi maailmanlaajuisen koronapandemian vuoksi tapahtuma joudutti􏰃in viemään täysin virtuaaliseksi.

Opinnäytetyön suunnitt􏰀elun ja toteutt􏰀amisen keskeisimpinä teorioina käytetään tapahtuman järjestämisen teoriaa sekä palvelumuotoilua. Työ alkaa tutustumisella tapahtuman määri􏰀tteisiin ja tapahtumaprosessin vaiheisiin. Tavoi􏰀tteena on muodostaa mallikonsepti􏰁 tapahtumasta, jott􏰀a tapahtuman järjestäminen jatkossa olisi helpompaa.

Tutustu opinnäytetyöhön

Opiskelijan osaamisen arviointi
Paula Nurminen
Teollinen muotoilu / LAB / 2020

Tavoitteena on kartoittaa, miten muotoilun koulutuksessa saatu osaaminen vastaa työelämän tarpeita sekä kehittää harjoittelun ja yhteistyön malli.

Opinnäytetyön tekijä menee kokeneen muotoilijan työpariksi toimistotyöhön ja arvioi osaamistaan suhteessa työtehtävien vaatimuksiin. Aineistoa vahvistetaan haastattelemalla 4–5 vuotta sitten valmistuneita.

Tutustu opinnäytetyöhön täältä.

Muotoilijan brändäys: kuinka sanoittaa ja tuoda näkyväksi omaa osaamistaan?
Suvi Laukkanen
Tuotemuotoilu / Savonia / 2020

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella muotoilijoiden oman osaamisen sanoittamista koulutuksen tuomien tietojen ja taitojen, elinkeinoelämän vaatimusten ja muotoilijoiden omien kokemusten kautta. Opinnäytetyössä tarkasteltiin tämänhetkistä koulutustarjontaa ja opetussuunnitelmia sekä niiden ajantasaisuutta työelämän vaatimuksia silmällä pitäen. Tarkastelun kautta tarkoituksena oli luoda selvitys muotoilijoille, kuinka he voisivat rakentaa uskottavan osaamisprofiilin hyödyntäen kerättyjä tietoja koulutuksesta ja työelämän vaatimuksista. 

Tutustu opinnäytetyöhön täältä.

VR-työkalujen hyödyntäminen muotoiluprosessissa
Aarne Joonas Sillanpää
Teollinen muotoilu / Metropolia / 2019

Opinnäytetyössä tutkin VR-työkalujen hyödyntämistä muotoiluprosessissa.

Opinnäytetyössä toteutan kolme eri mittakaavoissa olevaa tuotekonseptia käyttäen VR-työkaluja osana konseptimuotoilun työskentelyä. Toteutan konsepteista 3D-tulostetut hahmomallit. Konseptien aiheiden lähtökohdat ovat taideteollisessa muotoilussa.

Tutustu opinnäytetyöhön täältä.

Tietokonekotelo VR-laitteistolle
Eetu-Kasper Heikkinen
Teollinen muotoilu / Metropolia / 2019

Opinnäytetyössäni suunnittelen tietokonekotelon VR-laitteiden käyttöön ja -säilytykseen, Metropolian XR-designin tarpeen pohjalta. Opinnäytetyö koostuu tutkimuksesta, suunnitteluprosessista sekä lopputuloksen tarkastelusta. Tavoitteenani on suunnitella toimiva konsepti määriteltyjen suunnitteluajureiden avulla. Suunnitteluajurit koostuvat käyttäjän tarpeista, sekä teknisistä- ja muotoilullisista kriteereistä. Kriteerit määrittyvät opinnäytetyön tutkimusosiossa syntyneiden tulosten- sekä omien havaintojen pohjalta.

Lopputuloksena on perusteltu konsepti tietokonekotelosta ja sen ominaisuuksista.

Tutustu opinnäytetyöhön täältä.

Eetu-Kasper Heikkinen, 2019

Ajankohtaista

Opinnäytetyö | Miten muotoillaan kestävä pakkaus?
Kaisa-Elina Koivisto selvitti teollisen muotoilun maisterityössään, millainen on kestävän kehityksen mukainen pakkaus …
Opinnäytetyö | Collaboration matters: A retrospective of three user-centred building projects at Aalto University
Julianna Nevari tutki maisterityössään yhteiskehittämisen merkitystä rakennushankkeissa sekä mistä yhteiskehittämisessä ylipäätään on …
Opinnäytetyö | Towards a shared logic in Finnish hospital design
Annika Bengts tutki muotoilun maisterityössään, miten yhteinen logiikka sairaala- ja terveydenhuollon tilojen …
Opinnäytetyö | Vastuullisuus tuoteviestinnän keinona tuotepolun esittämisessä
Anton Wikstedt selvitti opinnäytetyössään, neljän vaatetusalan yrityksen otantaryhmää hyödyntäen miten tuoteviestinnässä käytetyt …
Opinnäytetyö | Olympiaterminaalin asiakaskokemuksen kehittäminen
Piia Hanhirova kehitti satamaterminaalin asiakaskokemusta palvelumuotoilun keinoin yamk-opinnäytetyössään Improving the Customer Experience …
Opinnäytetyö | Lunaliner Konseptiauto 2030
Matias Laaksonen suunnitteli opinnäytetyössään Oy Lunawood Ltd:lle ajoneuvon, jossa hyödynnetään puuta materiaalina. …
Opinnäytetyö | Heebo-mobiilisovelluskonseptin suunnittelu
Essi Kipinoisen opinnäytetyö Heebo-mobiilisovelluskonseptin suunnittelu: nuorten hyvinvoinnin edistäminen esittelee toisen asteen opiskelijoiden …
Juttusarja esittelee muotoilun opinnäytteitä Suomesta
Päivittyvä artikkeli esittelee muotoilualan opinnäytteitä ja niiden tekijöitä ympäri Suomen.
Opinnäytetyö | Kuinka sanoittaa ja tuoda näkyväksi omaa osaamistaan?
Tänä keväänä julkaistu Suvi Laukkasen muotoilun opinnäytetyö Muotoilijan brändäys: kuinka sanoittaa ja …
Opinnäytetyö | Kohti uutta teollisen muotoilun harjoittelumallia
Paula Nurminen laati osana teollisen muotoilun opinnäytetyötään Kohti uutta teollisen muotoilun harjoittelumallia …
Muotoilun opinnäytteet esillä korona-keväänä
Kevät on korkeakouluissa opinnäytteiden kulta-aikaa. Monessa korkeakoulussa on perinteisesti järjestetty opinnäytteitä esittelevä …