Kansainvälistä kokemusta lyhytaikaisesta vaihdosta

Normaali korkeakouluvaihto ulkomaille kestää kokonaisen lukukauden. Kolmesta neljään vuotta kestävään alemman korkeakoulututkinnon rakenteeseen tämä sopii hyvin. Mutta vain kaksi vuotta kestävään ylempään korkeakoulututkintoon ei monikaan vaihtoa sisällytä.

Teksti: Virpi Kaartti, Satu Luojus & Sami Kauppinen

Laurea-ammattikorkeakoulussa huomattiin, että perinteinen vaihto ei palvele ylemmän ammattikorkeakoulun tai maisteriopiskelijoiden tarpeita. He opiskelevat työn ohella ja usealla heistä on jo perhe tai muita sitoumuksia, jolloin irrottautuminen pitkäkestoiseen vaihtoon on hankalaa. Kansainvälisen opiskelijavaihdon nykyiset rahoitusvälineet, kuten Erasmus eivät riitä täyttämään yamk-opiskelijoiden kansainvälisen vaihdon tarpeita, koska ne vaativat vähintään kolmen kuukauden vaihtojaksoa. 

Korkea-asteen koulutusta varten tarvitaankin kansainvälisiä yhteistyöohjelmia, jotka tukevat joustavaa lyhytaikaista vaihtoa ja liikkuvuutta ja jotka on suunnattu laajalti useisiin maihin. Tähän tarpeeseen luotiin intensiivinen ja lyhytkestoinen vaihtomahdollisuus ulkomailla.

Lyhytaikaisen vaihdon pilotit

Laureassa on toteutettu kaksi ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoille suunnattua lyhytaikaisen vaihdon pilottia, joista molemmat olivat monialaisia yhteistyöprojekteja ulkomaisten kumppanitahojen kanssa.

Ensimmäinen koulutuskonsepti, CERN Bootcamp toteutettiin yamk-opiskelijan aloitteesta. Projektin keskiössä on yhteiskunnallisen haasteen ratkaiseminen muotoiluajattelua ja palvelumuotoilun lähestymistapaa hyödyntäen.

Toinen pilotti toteutettiin yhteistyössä Univ. Autònoma de Barcelona (UAB) ja Polar Electron kanssa. 60 päivän pituisella opintojaksolla kehitettiin digitaalisen hyvinvointipalvelun konsepti Polar Electro Oy:lle.

CERN BootCamp

CERN eli Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus, tutkii aineen perusominaisuuksia ja sitä yhdessä pitäviä voimia.  CERN BootCamp on yhteistyössä CERN:n, yliopistojen ja yritysten kanssa kehitetty koulutuskonsepti, jonka tavoitteena on tarjota maisteriopiskelijoille kansainvälistä ja monialaista kokemusta sekä mahdollisuuden ratkaista yhteiskunnallisia haasteita ihmislähtöisiä suunnittelumenetelmiä hyödyntäen.

Jo kahdesti Laureassa toteutettu opintokokonaisuus alkaa 2-päiväisellä kickoff-tapahtumalla Suomessa ja jatkuu sen jälkeen tiedonkeruuna ja analysointina haastekohtaisissa pienryhmissä. Opintojen kohokohta on viikon mittainen bootcamp CERNissä Genevessä. 

CERNissä on IdeaSquare:ksi kutsuttu yhteiskehittämiseen tarkoitettu ympäristö, jossa työskennellään intensiivisesti Design Sprinttiä mukaillen. Kuva: Virpi Kaartti

Kansainvälinen opiskelijaryhmä kootaan Laurean, Metropolian ja Haaga-Helian yamk-opiskelijoista sekä Helsingin yliopiston Fysiikan laitoksen (HIP) ja sen yhteistyöyliopistojen maisteriopiskelijoista. Lisäksi mukana ovat ohjaajat järjestävistä korkeakouluista ja CERNin IdeaSquarellä työskentelevät asiantuntijat. Opiskelijoilla on hieno mahdollisuus kontaktoida myös muita asiantuntijoita CERNissä ja Genevessä sijaitsevissa organisaatioissa kuten YK ja Punainen Risti.

Palaute kahdesta jo toteutetusta CERN Bootcampistä on ollut erittäin myönteistä. Kehittämisideoita on kuunneltu herkällä korvalla ja toteutusta on hiottu edelleen.

Yhteistyö Univ. Autònoma de Barcelonan kanssa

Keväällä 2019 toteutettiin lyhytaikaisen kansainvälisen opiskelijavaihdon pilotin yhteistyössä Laurea AMK:n, Univ. Autònoma de Barcelona (UAB) ja Polar Electron kanssa. Pilotti suunnattiin Laurean Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut -koulutusohjelman (YAMK) sekä UAB:n tietojenkäsittelytieteen opiskelijoille. 

Pilottia varten luotiin 10 opintopisteen Design Management -opintojakso. Tehtävänä oli kehittää digitaalisen palvelun konseptija toimiva mobiiliapplikaatio Polar Electro Oy:lle. Laurean yamk-opiskelijat vastasivat projektin suunnittelusta ja aikataulutuksesta ja tekivät projektisuunnitelman.

Yhteistyö alkoi virtuaalisesti ja jakson loppupuolella järjestettiin intensiiviikko, jonka aikana digitaalinen palvelu viimeisteltiin. Projektin läpivienti edellytti Laurean ja UAB:n opiskelijoiden viikoittaista keskinäistä vuorovaikutusta ja tiedonvaihtoa projektin aikana. 

Opit ja hyvät käytänteet talteen

Tässä neljän kohdan muistilista pilotin tekijöiltä seuraavia kansainvälisiä yhteistyöprojekteja varten: 

  1. Varaa tarpeeksi aikaa. Yhteinen intensiiviviikko yhdessä toisen koulun kanssa on tiukka. Erityisesti tämän pilotin kaltaisessa yhteistyöprojektissa yhteisestä ajasta saa eniten irti, kun opiskelijoilla on ollut riittävästi aikaa valmistella omaa osuuttaan ja vaiheet on aikataulutettu loogisesti.
  2. Luo hyvä pohja rakentavalle vuorovaikutukselle. Säännölliset muodolliset ja epämuodolliset kohtaamiset auttavat rakentamaan toimivaa yhteistyötä, joka tukee toimivaa prosessia. Tähän on erityisen tärkeä kiinnittää huomiota etänä tapahtuvassa projektissa, kun opiskelijoiden satunnaiset tapaamiset koululla jäävät puuttumaan.
  3. Määritelkää yhteiset tavoitteet. Kun koko tiimi kulkee samaan suuntaan, myös haasteista päästään vavattomasti yli. 
  4. Ota opiksi ja toista. Hyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä kannattaa pitää kiinni ja kehittää. Tässä pilotissa hedelmällisenä koettiin korkeakoulujen toisiaan täydentävä osaaminen, joka tarjosi opiskelijalle muutakin kuin kansainvälistä kokemusta.  

Lyhytaikainen kansainvälinen vaihto osana tulevaisuuden muotoilukoulutusta

CERN BootCamp on havaittu jo hyvin valmiiksi ja toimivaksi konseptiksi. Toimintatapa on hioutunut viimeisen kahden vuoden aikana ja tulee kehittymään jatkossakin yhteistyötahojen kanssa. 

Barcelonan pilotin pohjalta kehitetään parhaillaan uutta muotoilun yamk-koulutuksessa hyödynnettävää konseptia, joissa lyhytaikainen kansainvälinen vaihto toteutetaan pidempiaikaisen projektin osana. Tavoitteena on mahdollistaa ylemmän korkeakoulun opiskelijoille lyhyen kansainvälisen vaihdon avulla tilaisuus opiskella tutkintoon kuuluvia kokonaisuuksia kansainvälisessä ympäristössä.

Kansikuva: Unsplash

Lue lisää

CERN Bootcampin blogi

Luojus, S., Kauppinen, S., Vilariño, F., Kivinen, S., Satuli, T., Strang, H., … & Bayona Castellà, F. (2019). Developing Short-Term Exchange for Master’s Degree Students in Digital Service Design. ICERI2019 Proceedings.

Ojasalo, Jukka and Virpi Kaartti (2019), “Intensive Multidisciplinary Learning Concept in Higher Education: Case CERN Bootcamp,” in AICBMM-AICSSE 2019 December (Cambridge) Conference Proceedings, Academic International Conference on Social Sciences and Education, 2–4 December 2019, Cambridge, UK, pp. 20-29.

Ojasalo, J. & Kaartti, V. (2019) Multidisciplinary Bootcamp for Master’s Students in CERN Ideasquare. In Antikainen M., Holmström S., Majakulma A., Piipponen T. (Eds.)., (2019). Collaboration Counts: Experiences in Internationalisation from Haaga-Helia, Laurea and Metropolia. In: Laurea Julkaisut | Laurea Publications, Laurea University of Applied Sciences. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019090518199


Lisätietoja lyhytaikaisen korkeakouluvaihdon kehittämisestä:

Virpi Kaartti
virpi.kaartti@laurea.fi

Sami Kauppinen
sami.kauppinen@laurea.fi

Satu Luojus
satu.luojus@laurea.fi