Opinnäytteet

Osana Finnish Design Academya on opiskelijoiden mahdollista toteuttaa myös projektin teemoihin sidottuja opinnäytetöitä. Opinnäytteitä on odotettavissa niin alemmista kuin ylemmistäkin korkeakoulututkinnoista.

Ajankohtaista

Opinnäytetyö | Miten muotoillaan kestävä pakkaus?
Kaisa-Elina Koivisto selvitti teollisen muotoilun maisterityössään, millainen on kestävän kehityksen mukainen pakkaus …
Opinnäytetyö | Collaboration matters: A retrospective of three user-centred building projects at Aalto University
Julianna Nevari tutki maisterityössään yhteiskehittämisen merkitystä rakennushankkeissa sekä mistä yhteiskehittämisessä ylipäätään on …
Opinnäytetyö | Towards a shared logic in Finnish hospital design
Annika Bengts tutki muotoilun maisterityössään, miten yhteinen logiikka sairaala- ja terveydenhuollon tilojen …
Opinnäytetyö | Vastuullisuus tuoteviestinnän keinona tuotepolun esittämisessä
Anton Wikstedt selvitti opinnäytetyössään, neljän vaatetusalan yrityksen otantaryhmää hyödyntäen miten tuoteviestinnässä käytetyt …

Julkaistut opinnäytteet

Opiskelijan osaamisen arviointi
Paula Nurminen
Teollinen muotoilu / LAB / 2020

Tavoitteena on kartoittaa, miten muotoilun koulutuksessa saatu osaaminen vastaa työelämän tarpeita sekä kehittää harjoittelun ja yhteistyön malli.

Opinnäytetyön tekijä menee kokeneen muotoilijan työpariksi toimistotyöhön ja arvioi osaamistaan suhteessa työtehtävien vaatimuksiin. Aineistoa vahvistetaan haastattelemalla 4–5 vuotta sitten valmistuneita.

Tutustu opinnäytetyöhön täältä.

Muotoilijan brändäys: kuinka sanoittaa ja tuoda näkyväksi omaa osaamistaan?
Suvi Laukkanen
Tuotemuotoilu / Savonia / 2020

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella muotoilijoiden oman osaamisen sanoittamista koulutuksen tuomien tietojen ja taitojen, elinkeinoelämän vaatimusten ja muotoilijoiden omien kokemusten kautta. Opinnäytetyössä tarkasteltiin tämänhetkistä koulutustarjontaa ja opetussuunnitelmia sekä niiden ajantasaisuutta työelämän vaatimuksia silmällä pitäen. Tarkastelun kautta tarkoituksena oli luoda selvitys muotoilijoille, kuinka he voisivat rakentaa uskottavan osaamisprofiilin hyödyntäen kerättyjä tietoja koulutuksesta ja työelämän vaatimuksista. 

Tutustu opinnäytetyöhön täältä.

VR-työkalujen hyödyntäminen muotoiluprosessissa
Aarne Joonas Sillanpää
Teollinen muotoilu / Metropolia / 2019

Opinnäytetyössä tutkin VR-työkalujen hyödyntämistä muotoiluprosessissa.

Opinnäytetyössä toteutan kolme eri mittakaavoissa olevaa tuotekonseptia käyttäen VR-työkaluja osana konseptimuotoilun työskentelyä. Toteutan konsepteista 3D-tulostetut hahmomallit. Konseptien aiheiden lähtökohdat ovat taideteollisessa muotoilussa.

Tutustu opinnäytetyöhön täältä.

Tietokonekotelo VR-laitteistolle
Eetu-Kasper Heikkinen
Teollinen muotoilu / Metropolia / 2019

Opinnäytetyössäni suunnittelen tietokonekotelon VR-laitteiden käyttöön ja -säilytykseen, Metropolian XR-designin tarpeen pohjalta. Opinnäytetyö koostuu tutkimuksesta, suunnitteluprosessista sekä lopputuloksen tarkastelusta. Tavoitteenani on suunnitella toimiva konsepti määriteltyjen suunnitteluajureiden avulla. Suunnitteluajurit koostuvat käyttäjän tarpeista, sekä teknisistä- ja muotoilullisista kriteereistä. Kriteerit määrittyvät opinnäytetyön tutkimusosiossa syntyneiden tulosten- sekä omien havaintojen pohjalta.

Lopputuloksena on perusteltu konsepti tietokonekotelosta ja sen ominaisuuksista.

Tutustu opinnäytetyöhön täältä.

Eetu-Kasper Heikkinen, 2019

Työn alla

Sara Ojaniemi

Palvelumuotoilun hyödyntäminen Kouvolan yrityksissä – uutta kasvua palvelumuotoilun avulla